Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > Fagtilbud > Helse- og oppvekstfag > Vg2 Helsefagarbeider

Vg2 Helsefagarbeider

Hva er en helsefagarbeider?

En helsefagarbeider er utdannet for å arbeide med varierte arbeidsoppgaver innen pleie, omsorg og miljøarbeid i helse og sosialtjenesten.

En helsefagarbeider deltar i planlegging, stell, omsorg og aktivisering. Vi planlegger, prioriterer og utfører tiltak for mennesker som ikke klarer å ta vare på seg selv, f.eks. syke, eldre og mennesker med fysisk og psykisk funksjonssvikt.

Viktige egenskaper for en helsearbeider:

  • være glad i og interessert i mennsker.
  • ha evne til å bry seg.
  • ha evne til å forstå og leve seg inn i andres situasjon.
  • ha evne til å takle fysiske og psykiske utfordringer.
  • være praktisk anlagt.
  • ha evne til å arbeide selvstendig.

Hvordan bli helsefagarbeider?

Opplæringen har en teoretisk og en praktisk del. Med to år i videregående skole og to år som lærling.

Lærlingen har rettigheter og plikter som andre arbeidstakere og er underlagt Arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Jobbmuligheter

Det er stort behov helsefagarbeidere – og mangelen på helsefagarbeidere vil bare øke i årene fremover.

Helsefagarbeideren kan jobbe:
På sykehjem, sykehus, hjemmebasert omsorg, psykisk helsevern, rehabilitering, rusomsorg og institusjoner for barn, unge og eldre med ulike funksjonshemninger.

Videreutdanninger

Fagskoler med tilbud om f.eks. eldreomsorg , rehabilitering, kreftomsorg, psykisk helsearbeid, rusomsorg , veiledning.m.m.

Lønn

Minimum 326 200 kroner – økning på 57.900 kroner på fem år.

Fra læreplanen:

Helsearbeiderfaget skal medvirke til å dekke behovet for kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på profesjonell måte, og bidra til at samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt både i kommunal helse- og sosialtjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Programfagene skal bidra til å utdanne helsefagarbeidere som samarbeider med andre yrkesgrupper, fremmer trivsel, fysisk og psykisk helse og ivaretar brukermedvirkning og pasientrettigheter. Gjennom helsefremmende arbeid skal helsefagarbeideren forebygge isolasjon og legge til rette for et mer aktivt liv.

Opplæringen i faget skal utvikle evne til å møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn i ulike livssituasjoner og med ulik evne og mulighet for kommunikasjon. Videre skal opplæringen bidra til å gjøre helsefagarbeideren skikket til å observere og bruke kunnskap om ulike sykdommer, skader og lidelser, og til å iverksette forebyggende eller behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde. Opplæringen skal bidra til å utvikle profesjonelle yrkesutøvere med empati og evne til samspill med mennesker med ulike hjelpebehov. Programfagene skal utvikle helsefagarbeidere som kan delta aktivt i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Programfagene utgjør en helhet, og opplæringen skal være tverrfaglig og virkelighetsnær. I opplæringen skal det legges til rette for varierte arbeidsoppgaver som kan bidra til å fremme kreativitet og helhetlig kompetanse som er anvendelig i helse- og sosialsektoren.

Fag- og timefordeling: 

Felles programfag

Antall timer

Helsefremmende arbeid

7

Kommunikasjon og samhandling

5

Yrkesutøvelse

5

Fellesfag

 

Engelsk

2

Kroppsøving

2

Norsk

2

Samfunnsfag

3

Prosjekt til fordypning

 

Prosjekt til fordypning

9

Utveksling

Elever ved Vg2  helsearbeiderfag deltar i et utvekslingsprosjekt med skoler i Spania, Ungarn og Finland.

Etter vg2

Lærling i 2 år og ta fagbrev som helsearbeider. Du får litt lønn under lærlingetiden.

Vg4 – etter fagbrev :  Påbygging  til studiekompetanse – 23 t  pr.uke

Vg3 – Påbygging til studiekompetanse  -  30 t pr. uke

 


Utskriftsvennlig versjon