Kreative Trøndelag
Strinda videregående skole > For elever > Skolemiljø og handlingsplaner

Skolemiljø og handlingsplaner

Kapittel 9a.

Opplæringsloven gir elever i norske skoler rettigheter. Kapittel 9a i opplæringsloven er spesielt viktig da den gir elevene rett til et godt skolemiljø. Et godt skolemiljø er viktig for å kunne lære, og kapittel 9a er det nærmeste elever kommer en "arbeidsmiljølov".

 

Les opplæringsloven kapittel 9a her.

Strinda vgs. har utarbeidet en egen handligsplan mot mobbing og seksuell trakassering samt en handlingsplan mot rus.

 

Handlingsplan mot mobbing og andre brudd på §9A.

  • Handlingsplan er på to sider der side en er en beskrivelse av lovgrunnlag pluss omtale av hvordan skolen informerer om §9A.
  • Side to viser hvordan skolen går fram med særlig fokus på aktivitetsplanen.
  • Dette er skolens overordnete dokument.


Dokumentasjon av varslet brudd på §9A/beskrivelse av «mobbesak».

  • Skjemaet skal være tilgjengelig for alle ansatte og har en enkel utfylling.
  • Fylles ut av den som mottar varslet/bekymringsmelding.
  • Skjemaet leveres til kontaktlærer eller nærmeste overordnete og skal lagres i EL-ark


Handlingsplan mot rus


Veileder for rusforebyggende arbeid i videregående opplæring i Sør-Trøndelag.


Utdanningsdirektoratet har også publisert informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

https://www.udir.no/nullmobbing/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/.

 

Vurdering.

Opplæringsloven tar også for seg elevenes rett til vurdering. Link til forskriften.

 


Utskriftsvennlig versjon